Phrasen-词组

0012

zuò 飞 机 fēijī 南 宁 nánníng .
Ich fliege nach Nanning.

0144

cóng 柏 林 bólín dào 南 宁 nánníng yǒu wàn 公 里 gōnglǐ .
Von Berlin nach Nanning sind es zehntausend Kilometer.

0148

南 宁 nánníng èr bǎi shí 公 里 gōnglǐ .
Nanning ist 270 Kilometer von Shanghai entfernt.

0174

lái 南 宁 nánníng ( 已 经 yǐjīng ) yuè le .
Ich bin (schon) seit acht Monaten in Nanning.

0178

北 京 běijīng de 天 气 tiānqì 南 宁 nánníng 一 样 yīyàng .
Das Wetter in Peking ist anders als in Nanning.