Phrasen-词组

0144

cóng 柏 林 bólín dào 南 宁 nánníng yǒu wàn 公 里 gōnglǐ .
Von Berlin nach Nanning sind es zehntausend Kilometer.

0146

dào 目 前 mùqián 为 止 wèizhǐ , gěi le 多 少 duōshǎo fēng 电 子 邮 件 diànzǐyóujiàn ?
Wie viele E-Mails hast du ihm bisher geschickt?

0147

cóng èr líng líng sān ( nián ) dào èr líng jiǔ ( nián ).
Von 2003 bis 2019.