Phrasen-词组

0047

shū néng 扩 大 kuòdà 眼 界 yǎnjiè .
Lesen kann den Horizont erweitern.

0188

只 有 zhǐyǒu 努 力 nǔlì 学 习 xuéxí cái néng 考 试 kǎoshì de hǎo .
Nur wenn man fleißig lernt, kann man die Prüfung gut bestehen.